Приключи второто Общо Събрание на АТБ!

На 03.06.2017 се състоя второто Общо Събрание на Членовете на АТБ. Традиционно, (минимум) веднъж годишно Членовете на АТБ се събират, за да дадат своя глас по важни за организацията въпроси като стратегия за развитие на Асоциацията, размер на членски внос и др.

Тази година събранието беше по-специално. Поради изтичане на двугодишния мандат, предвиден в Устава, трябваше да се избере нов състав на Управителния съвет.  След дискутиране бе преминато към гласуване и Членовете на Асоциация на Трейдърите в България избраха състав на УС, който ще ръководи АТБ през следващите две години. С разрастването на Асоциацията беше напълно логично да се увеличи и броя на членовете на УС, които сега са седем. Повече за това кои са членовете на УС може да видите тук.

На свое заседание новосформираният УС на АТБ избра единодушно Васил Банов за Председател на Асоциация на Трейдърите в България. Това ще е втори мандат на Васил Банов като Председател на АТБ.

Друг важен момент на събранието бе свързан с членския внос за 2018 г.. Всеки член заплаща годишен членски внос, за да се ползва с пълни права в организацията. Подобно на предходното Общо събрание и тази година Членовете на АТБ решиха членският внос да остане непроменен на 38 лв. и 20 ст. за календарна година.

В стратегията за развитие на АТБ основно внимание се обърна на регулярните срещи на Членовете и посещаването на други градове из страната.

Благодарности към всички Членове, които дадоха своя принос за развитието на Асоциацията!